ECOTDI 2022 - Programa de foment de la contractació temporal de persones amb diversitat funcional severa.

LABORA SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ

Codi SIA: 2858173
|
Codi GVA: 22410
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Aquesta convocatòria té per objecte la concessió de subvencions per a fomentar la contractació temporal de persones amb diversitat funcional severa en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
Observacions

Destinataris i beneficiaris finals de l'acció: entitats ocupadores de naturalesa privada, incloses les persones treballadores autònomes. Nombre de beneficiaris previstos: 50. Pressupost total de l'acció: 500.000 euros.

Normativa
 • ORDRE 10/2018, de 12 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases...
 • RESOLUCIÓ de 27 de desembre de 2021, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoquen per a...
 • Extracte de la Resolució de 27 de desembre de 2021, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoquen...
 • Annex I del Tractat de funcionament de la Unió Europea.
 • Comunicació 1/2017, de 3 d'abril, del Servei Nacional de Coordinació Antifrau de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat.

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Entitats ocupadores de naturalesa privada, inclosos els treballadors autònoms amb centre de treball a la Comunitat Valenciana.

Requisits

REQUISITS DE LES ENTITATS BENEFICIÀRIES: No haver incorregut en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari assenyalades en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; a aquest efecte, les entitats han de presentar la declaració...

Saber més

Com es tramita

Procés de tramitació
Passos: 1. Presentació de la sol·licitud i la documentació requerida. 2. La concessió d'aquestes subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva, per a la qual cosa es tindrà en compte com a únic criteri el moment en què s'haja completat la presentació de la sol·licitud (que...
Saber més
Criteris de valoració
La concessió d'aquestes subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva, per a la qual cosa es tindrà en compte com a únic criteri el moment en què s'haja completat la presentació de la sol·licitud (que comprenga l'imprés de sol·licitud i la documentació restant exigida per la...
Saber més
Òrgans de tramitació
La instrucció correspondrà als serveis territorials de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació competents en matèria d'ocupació.

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini per a la presentació de sol·licituds s'iniciarà l'endemà al de la publicació de l'extracte d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i finalitzarà l'1 de setembre de 2022. DOGV. núm. 9308 de 29 de març de 2022. Amb caràcter addicional a aquest termini...

Saber més
Documentació
Juntament amb la sol·licitud, s'ha d'aportar la documentació següent: a) Si la sol·licitud es presenta de manera no telemàtica per mitjà d'un representant, l'acreditació de la representació. b) Dades de domiciliació bancària, segons model normalitzat (disponible en la web de l'ajuda). Si la...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Enllaç d'aquesta guia "Tramitar amb certificat". S'ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat o certificat de representant d'entitat (si la sol·licitud l'efectuen les persones jurídiques o els seus representants) o certificat reconegut per a...
Saber més
  Presencial

  Les persones jurídiques o els seus representants (que han d'estar prèviament autoritzats a través del registre de representants - https://www.accv.es/ciudadanos/registro-de-representantes) han de presentar la seua sol·licitud (juntament amb la documentació indicada) de manera telemàtica en la seu...

  Saber més

  On dirigir-se

  Resolució

  Termini màxim
  - El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució procedent serà de 6 mesos, a comptar de l'endemà de l'entrada de la sol·licitud en qualsevol dels registres de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació. - Una vegada transcorregut el termini establit sense que s'haja dictat cap...
  Saber més
  Quantia i cobrament
  Resultarà subvencionable la contractació, per un període d'entre 3 i 12 mesos, de les persones a què fa referència el resolc quart. L'import de la subvenció serà el resultat de multiplicar 991,66 euros pel nombre mínim de mesos de manteniment del seu contracte. En el cas de contractes per a la...
  Saber més
  Obligacions
  A més del que disposa l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, són obligacions del beneficiari: a) Formalitzar els contractes de treball per escrit. b) Els contractes a jornada parcial han de recollir expressament en el seu clausulat el nombre d'hores setmanals...
  Saber més
  Observacions

  Les resolucions posaran fi a la via administrativa i, contra aquestes, els interessats podran interposar un recurs potestatiu de reposició davant de la Direcció General de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la seua notificació, d'acord...

  Saber més
  Òrgans resolució
  La persona titular de la Direcció Territorial de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació resoldrà, per delegació, sobre les sol·licituds presentades.
  Sancions
  Els incompliments que puguen qualificar-se com a infracció administrativa donaran lloc a la incoació del procediment sancionador, d'acord amb els articles 52 i següents de la Llei general de subvencions i els articles 173 i següents de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'hisenda pública, del sector...
  Saber més