EJORNA 2022- Programa de subvencions destinades a fomentar la contractació indefinida derivada de la racionalització de la jornada laboral (AVALEM EXPERIÈNCIA)

LABORA SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ

Codi SIA: 2887720
|
Codi GVA: 22596
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Aquesta convocatòria té per objecte la concessió de subvencions per a fomentar, en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, la contractació indefinida inicial a jornada completa de les persones desocupades inscrites com a demandants d'ocupació, la contractació de les quals es derive de la...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTemini tancat
Observacions

Entitats ocupadores de naturalesa privada, incloses les persones treballadores autònomes, que participen en el Programa de racionalització de la jornada laboral i millora de la productivitat en les empreses valencianes impulsat per la Secretaria Autonòmica d'Ocupació, o, en cas contrari, que...

Saber més
Normativa
 • ORDRE 10/2018, de 12 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases...
 • RESOLUCIÓ de 17 d'agost de 2022, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoquen per a l'exercici...
 • Extracte de la Resolució de 17 d'agost de 2022, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoquen per...
 • Annex I del Tractat de funcionament de la Unió Europea.
 • Comunicació 1/2017, de 3 d'abril, del Servei Nacional de Coordinació Antifrau de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat.
 • Programa de racionalització de la jornada laboral i millora de la productivitat en les empreses valencianes.

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

Podran ser beneficiàries d'aquestes ajudes les entitats ocupadores de naturalesa privada, incloses les persones treballadores autònomes, amb centre de treball a la Comunitat Valenciana que participen en el Programa de racionalització de la jornada laboral i millora de la productivitat en les...

Saber més
Requisits

REQUISITS DE LES ENTITATS BENEFICIÀRIES: No haver incorregut en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari assenyalades en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; a aquest efecte, les entitats han de presentar la...

Saber més

Com es tramita

Procés de tramitació
Passos: 1. Presentació de la sol·licitud i la documentació requerida. 2. La concessió d'aquestes subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva, per a la qual cosa es tindrà en compte com a únic criteri el moment en què s'haja completat la presentació de la sol·licitud (que...
Saber més
Criteris de valoració
La concessió d'aquestes subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva, per a la qual cosa es tindrà en compte com a únic criteri el moment en què s'haja completat la presentació de la sol·licitud (que comprenga l'imprés de sol·licitud i la documentació restant exigida per la...
Saber més
Òrgans de tramitació
La instrucció correspondrà als serveis territorials de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació competents en matèria d'ocupació.

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini per a la presentació de sol·licituds s'iniciarà l'endemà de la publicació de l'extracte de la resolució de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. (DOGV nº 9411, de 24 de agosto de 2022). El termini de presentació de sol·licituds començarà el 25 d'agost i...

Saber més
Documentació
Juntament amb la sol·licitud, s'ha d'aportar la documentació següent: a) Si la sol·licitud es presenta de manera no telemàtica per mitjà d'un representant, l'acreditació de la representació. b) Dades de domiciliació bancària, segons model normalitzat (disponible en la web de l'ajuda). Si la...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Les persones jurídiques o els seus representants (que han d'estar prèviament autoritzats per mitjà del registre de representants - https://www.accv.es/ciudadanos/registro-de-representantes/) han de presentar la seua sol·licitud (juntament amb la documentació indicada) de manera telemàtica en la...
Saber més
  Presencial

  Les persones jurídiques o els seus representants (que han d'estar prèviament autoritzats per mitjà del registre de representants - https://www.accv.es/ciudadanos/registro-de-representantes/) han de presentar la seua sol·licitud (juntament amb la documentació indicada) de manera telemàtica en la...

  On dirigir-se

  Resolució

  Termini màxim
  - El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució procedent serà de 6 mesos, a comptar de l'endemà de l'entrada de la sol·licitud en qualsevol dels registres de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació. - Una vegada transcorregut el termini establit sense que s'haja dictat cap...
  Saber més
  Quantia i cobrament
  La quantia de la subvenció es determinarà de la manera següent: * Per la contractació indefinida inicial d'un home en situació o risc d'exclusió social o d'un home desocupat de llarga duració o d'un home major de 50 anys: 25.200 euros (90 % de l'SMI, incrementat en la part proporcional de la...
  Saber més
  Obligacions
  A més del que disposa l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, són obligacions de la persona o l'entitat beneficiària: a) Formalitzar els contractes de treball per escrit. b) Els contractes a jornada parcial de persones amb diversitat funcional severa han de...
  Saber més
  Observacions

  La resolució posarà fi a la via administrativa i, contra aquesta, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant de la Direcció General de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, en un termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la notificació, d'acord amb el que disposen els...

  Saber més
  Òrgans resolució
  La competència per a resoldre correspon per delegació a la persona titular de la direcció territorial de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació corresponent.
  Sancions
  Els incompliments que puguen qualificar-se com a infracció administrativa donaran lloc a la incoació del procediment sancionador, d'acord amb els articles 52 i següents de la Llei general de subvencions, i els articles 173 i següents de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'hisenda pública, del...
  Saber més