Detall de Procediment

EAUTOM 2023 - Programa d'ajuda destinada al manteniment del treball autònom de dones pel qual s'atorga una subvenció per la contractació de persones desocupades que efectuen dones autònomes embarassades o en procés d'adopció.

Codi SIA: 2985166
Codi GUC: 23242
Organisme: LABORA SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ
Termini de sol·licitud: TANCAT
(09-03-2023
01-09-2023)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

Aquesta convocatòria té per objecte la concessió de subvencions per a fomentar l'emprenedoria a través del programa de suport al manteniment del treball autònom de dones, pel qual s'atorga una subvenció per la contractació de persones desocupades que efectuen dones autònomes embarassades o en procés d'adopció, a fi que puguen transferir-los el coneixement necessari que possibilite el manteniment de l'activitat durant la baixa maternal.

Observacions

Observacions

DESTINATARIS I BENEFICIARIS FINALS: treballadores autònomes que en el moment de la contractació subvencionable es troben embarassades o en procés d'adopció. NOMBRE DE BENEFICIÀRIES PREVISTES: 60 beneficiàries. QUANTIA/PRESSUPOST: 150.000 €.

Requisits

Requisits

REQUISITS DE LES SOL·LICITANTS: a) No incórrer en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària que assenyalen els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; a aquest efecte, les entitats han de presentar la declaració responsable corresponent. b) En cap cas podran resultar beneficiàries les persones sòcies de societats mercantils, cooperatives, societats civils i societats laborals, així com les dones integrants de comunitats de béns i autònomes col·laboradores. EXCLUSIONS: Aquestes ajudes se sotmeten al règim de minimis que estableix el Reglament (UE) núm. 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis, publicat en el DOUE L352, de 24 de desembre de 2013. Per aquest motiu, no podran concedir-se a empreses dels sectors següents: a) Pesca i aqüicultura, regulats pel Reglament (CE) núm. 104/2000, del Consell. b) Producció primària dels productes agrícoles (que figuren en la llista de l'annex I del tractat). c) Les ajudes concedides a les empreses que operen en el sector de la transformació i la comercialització de productes agrícoles, en els casos següents: c.1) Quan l'import de l'ajuda es determine en funció del preu o de la quantitat de productes d'aquest tipus adquirits a productors primaris o comercialitzats per les empreses interessades. c.2) Quan l'ajuda estiga supeditada al fet que una part d'aquesta, o la totalitat, es repercutisca als productors primaris. d) Activitats relacionades amb l'exportació a tercers països o estats membres, és a dir, les ajudes directament vinculades a les quantitats exportades, a l'establiment i l'explotació d'una xarxa de distribució o a altres despeses corrents vinculades a l'activitat exportadora. e) Ajudes condicionades a la utilització de productes nacionals en lloc d'importats. L'aplicació d'aquest règim suposa que l'import total de les ajudes de minimis concedides a una única empresa (s'entendrà per única empresa la definició que estableix l'apartat 2 de l'article 2 del Reglament (UE) núm. 1407/2013, de la Comissió) no excedirà 200.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals. Quan una única empresa faça per compte d'altri operacions de transport de mercaderies per carretera, l'import total de les ajudes de minimis concedides no pot excedir els 100.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals. REQUISITS DE LA CONTRACTACIÓ: * La contractació s'ha d'efectuar a partir de l'1 de gener de 2023 i sempre amb caràcter previ a la baixa maternal de la dona treballadora autònoma. * La persona contractada ha d'haver estat en situació de desocupació mantenint la inscripció com a demandant d'ocupació en Labora Servei Valencià d'Ocupació i Formació fins a la seua contractació. * La persona contractada no ha de mantindre amb la beneficiària una relació de parentiu per consanguinitat o afinitat fins al segon grau inclusivament, o el seu equivalent en el cas de les parelles de fet.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Podran ser beneficiàries d'aquesta convocatòria les dones treballadores autònomes que en el moment de la contractació subvencionable es troben embarassades o en procés d'adopció.

Dubtes sobre la tramitació telemàtica

Dubtes sobre la tramitació telemàtica

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà el 9 de març de 2023. Les sol·licituds s'hauran de presentar en el termini de dos mesos des de la contractació objecte de la subvenció, sense que en cap cas puguen presentar-se després de l'1 de setembre de 2023. En cas que la contractació haja tingut lloc abans de la publicació de l'extracte, el termini de dos mesos començará a computar a partir de l'endemà de la publicació (DOGV nº 9549 de 08/03/2023).

Formularis i documentació

Juntament amb la sol·licitud, s'ha d'aportar la documentació següent: a) Si la sol·licitud es presenta de manera no telemàtica per mitjà d'un representant, l'acreditació de la representació. b) Dades de domiciliació bancària, segons model normalitzat (disponible en la web de l'ajuda). Si la sol·licitud es presenta de manera telemàtica, es permetrà triar el compte bancari que es desitge per a la domiciliació d'entre els que es troben d'alta per al sol·licitant, però si la sol·licitud es presenta telemàticament mitjançant representant i la representació no està acreditada, no es recuperarà cap compte, per la qual cosa hauran d'indicar-se les dades d'aquest en els camps corresponents. En cas de nou compte bancari o de nova persona perceptora, haurà de comunicar-lo preferentment telemàticament a través del procediment habilitat a aquest efecte i denominat "Procediment per a tramitar altes i baixes de les domiciliacions bancàries" (https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=22648&version=amp), sense perjudici de poder adjuntar el model normalitzat (0007) disponible en la web de l'ajuda. c) Declaració responsable sobre altres ajudes rebudes per als mateixos costos subvencionables o el mateix fet subvencionable, o de no haver-ne obtingut cap, a fi de comprovar que no se superen els límits de l'apartat 2 de l'article 5 del Reglament (UE) 1407/2013, de la Comissió. (Inclosa en l'annex de la sol·licitud) d) Declaració responsable de no estar incursa en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària ni per a ser receptora del pagament a què fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 13 (inclosa en la sol·licitud de la subvenció) i l'apartat 5 de l'article 34 de la Llei 38/2003, segons model normalitzat (disponible en la web de l'ajuda). e) Declaració responsable de les ajudes de minimis concedides a la persona sol·licitant durant els dos exercicis fiscals anteriors i durant l'exercici fiscal en curs, segons el model normalitzat (inclosa en l'annex a la sol·licitud de la subvenció). f) Si és el cas, certificat o resolució acreditativa de la diversitat funcional de la persona contractada, d'acord amb el que preveu la disposició addicional segona de l'Ordre 18/2017. g) Declaració responsable que la contractació no incorre en cap causa d'exclusió (inclosa en l'annex de la sol·licitud). h) Certificat mèdic acreditatiu de la situació d'embaràs i de la data probable de part o declaració d'idoneïtat del Consell d'Adopció de Menors de la Generalitat. i) Contracte de treball que dona lloc a la subvenció. j) Justificant de l'ompliment del formulari inicial d'indicadors per la persona jove contractada, en compliment de les obligacions derivades dels articles 16.1 i 42.1 i 2 del Reglament (UE) 2021/1060, pel qual s'estableixen les disposicions comunes relatives a determinats fons europeus, entre aquests el Fons Social Europeu Plus i l'article 17 i l'annex I del Reglament (UE) 2021/1057, pel qual s'estableix el Fons Social Europeu Plus (FSE+), els dos reglaments del Parlament Europeu i del Consell, de data 24 de juny de 2021. (En la web de Labora relativa a l'ajuda EAUTOM 2023 està disponible l'enllaç per a procedir a omplir aquest formulari i el justificant que es generarà després d'omplir-lo és el que cal aportar signat per la persona contractada). k) Comunicació a la persona contractada del fet que l'actuació resulta susceptible de cofinançament pel Fons Social Europeu o per qualsevol altre fons que puga aprovar la Unió Europea, segons model normalitzat (disponible en la web de l'ajuda). En el cas que conste l'oposició expressa de la persona sol·licitant perquè Labora Servei Valencià d'Ocupació i Formació recapte, a través de la plataforma autonòmica d'intermediació (PAI) i altres sistemes habilitats a aquest efecte, determinada informació, haurà d'aportar la documentació acreditativa del següent: a) Identitat de la persona física sol·licitant i, si és el cas, del seu representant. b) Comunicació a Labora Servei Valencià d'Ocupació i Formació del contracte de treball que dona lloc a la subvenció. c) Vida laboral de l'empresa, certificada per la Tresoreria General de la Seguretat Social. d) Certificació positiva de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, de la conselleria competent en matèria d'hisenda i de la Tresoreria General de la Seguretat Social, de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. e) Acreditació que la persona contractada va romandre desocupada i inscrita com a demandant d'ocupació en Labora Servei Valencià d'Ocupació i Formació fins a la seua contractació. f) Alta en la Seguretat Social de la persona contractada. g) Si és el cas i a l'efecte que s'hagen d'aplicar els criteris de priorització en cas que diferents expedients tinguen la mateixa data de criteri i no resulte possible prioritzar-los per hora de presentació (punt 2 del resolc nové de la resolució de convocatòria), certificat o resolució acreditativa de la diversitat funcional de la persona sol·licitant, d'acord amb el que preveu la disposició addicional segona de l'Ordre 18/2017.

Presentació

Presentació

Presencial
Registres dels òrgans administratius de Labora Servei Valencià d'Ocupació i Formació: Tot això, sense perjudici que es puga presentar en la resta dels llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Telemàtica
La sol·licitud (que comprenga, així mateix, la documentació exigida) s'ha de presentar preferentment de manera telemàtica en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana, a través del procediment habilitat a aquest efecte i denominat EAUTOM 2023 - Programa d'ajuda destinada al manteniment del treball autònom de dones pel qual s'atorga una subvenció per la contractació de persones desocupades que efectuen dones autònomes embarassades o en procés d'adopció. En la pàgina web de Labora (http://www.labora.gva.es), en l'apartat "Ciudadania"; estarà disponible la informació sobre la convocatòria i s'habilitarà l'accés a la seu electrònica per a formular la sol·licitud (per a això, cal disposar del certificat reconegut per als ciutadans), sense perjudici de poder presentar-la davant de la corresponent direcció territorial de Labora Servei Valencià d'Ocupació i Formació i la resta de llocs que preveu la normativa de procediment administratiu comú, per a la qual cosa cal utilitzar els impresos normalitzats localitzats en l'esmentada adreça d'Internet (https://labora.gva.es/va/ciutadania/busque-ajudes-subvencions/ajudes-foment-de-l-ocupacio). Qualsevol sol·licitud presentada seguint un procediment diferent dels que es descriuen ací serà inadmesa. (No serà vàlida, per tant, la sol·licitud efectuada a través del tràmit Z) Si la sol·licitud es presenta telemàticament per representant, aquest ha d'estar prèviament autoritzat a través del Registre de representants: https://www.accv.es/ciudadanos/registro-de-representantes/. S'ha de disposar de signatura electrònica avançada amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física) admés per la seu electrònica de la Generalitat.

Procés de tramitació

Procés de tramitació

Passos: 1. Presentació de la sol·licitud i la documentació requerida. 2. La concessió d'aquestes subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva, per a la qual cosa es tindrà en compte com a únic criteri el moment en què s'haja completat la presentació de la sol·licitud (que comprenga l'imprés de sol·licitud i la documentació restant exigida per la convocatòria) en qualsevol dels registres que preveu la normativa de procediment administratiu comú. 3. La instrucció correspondrà a les direccions territorials de Labora Servei Valencià d'Ocupació i Formació competents en matèria d'ocupació. 4. L'òrgan instructor podrà demanar a les persones interessades l'aportació addicional de tots els documents i les dades aclaridores que estime necessaris per a resoldre sobre la sol·licitud presentada. 5. Una vegada examinades les sol·licituds, l'òrgan instructor remetrà un informe en què farà constar que les entitats beneficiàries compleixen tots els requisits necessaris per a la concessió de les ajudes. 6. En cada direcció territorial de Labora del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, es constituirà un òrgan col·legiat integrat per la persona titular del servei territorial competent en matèria d'ocupació o la persona que designe per a la seua substitució, que el presidirà; dos vocals i una persona que ocuparà la secretaria, amb veu però sense vot. Les persones que ocupen les vocalies i la secretaria les designarà la persona titular de la direcció territorial de Labora Servei Valencià d'Ocupació i Formació entre personal funcionari adscrit al servei territorial competent en matèria d'ocupació. L'òrgan col·legiat emetrà periòdicament informes en els quals es concrete el resultat de les avaluacions dutes a terme en relació amb els períodes de temps que considere. 7. En vista de l'informe de l'òrgan col·legiat, l'òrgan instructor formularà les propostes de concessió a l'òrgan concedent. 8. La competència per a resoldre sobre les sol·licituds presentades correspon, per delegació, a la persona titular de la direcció territorial de Labora Servei Valencià d'Ocupació i Formació corresponent.

Criteris de valoració

Criteris de valoració

La concessió d'aquestes subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva, per a la qual cosa es tindrà en compte com a únic criteri el moment en què s'haja completat la presentació de la sol·licitud (que comprenga l'imprés de sol·licitud i la documentació restant exigida per la convocatòria) en qualsevol dels registres que preveu la normativa de procediment administratiu comú. En cas que diferents expedients tinguen la mateixa data de criteri i no resulte possible prioritzar-los per hora de presentació, es prioritzaran les sol·licituds que presenten persones amb diversitat funcional. La prioritat continuarà per la contractació de persones amb diversitat funcional i, en defecte d'això, de dones. Si, després d'aplicar aquests criteris, l'empat persistira, es prioritzarà en funció de la data de sol·licitud més antiga i, si d'aquesta manera tampoc es resolguera l'empat, en funció del número d'expedient més baix.

òrgans de tramitació

òrgans de tramitació

La instrucció correspondrà als serveis territorials de Labora Servei Valencià d'Ocupació i Formació competents en matèria d'ocupació.

Obligacions

Obligacions

A més del que disposa l'article 14 de la Llei general de subvencions, són obligacions de les persones beneficiàries: a) Formalitzar els contractes de treball per escrit i el clausulat ha de recollir la durada estimada expressada en mesos complets. b) Els contractes a jornada parcial han de recollir expressament en el clausulat el nombre d'hores setmanals de treball. c) Mantindre la relació laboral amb el treballador la contractació del qual va motivar l'ajuda almenys durant el període subvencionat de 3 o 6 mesos. d) Acreditar la realització de l'activitat que fonamenta la concessió de l'ajuda, així com el compliment dels requisits i de les condicions que determinen aquesta concessió. e) Facilitar totes les dades i la informació en qüestions relacionades amb les subvencions concedides que li requerisca Labora Servei Valencià d'Ocupació i Formació. f) Comunicar a Labora Servei Valencià d'Ocupació i Formació la sol·licitud o l'obtenció d'altres subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat, així com qualsevol incidència o variació que es produïsca en relació amb la subvenció concedida. g) Conservar els documents (inclosos els electrònics) que justifiquen l'aplicació dels fons rebuts, mentre puguen ser objecte de control, els quals han de ser originals o còpies certificades de conformitat amb aquests. h) Complir les següents obligacions de transparència i en matèria de publicitat activa, de conformitat amb el que disposa l'article 3 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, l'article 3 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, i l'article 3 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, pel qual es desplega la Llei 2/2015, de 2 d'abril, sense perjudici de les obligacions que estableix l'article 14 de la Llei general de subvencions i la resta de legislació aplicable: 1) En cas que l'entitat perceba durant el període d'un any ajudes o subvencions públiques en una quantia superior a 100.000 euros o quan, almenys, el 40 % del total dels seus ingressos anuals tinguen caràcter d'ajuda o subvenció pública, sempre que arriben, com a mínim, a la quantitat de 5.000 euros, hauran de complir les obligacions de publicitat activa que recull el capítol II del títol I de la Llei 19/2013, de 9 de desembre. 2) Sense perjudici del que s'ha dit amb anterioritat, qualsevol beneficiari que perceba, durant el període d'un any, ajudes o subvencions de l'Administració autonòmica o de qualsevol altra entitat enumerada en l'article 2 de la Llei 2/2015, per un import superior a 10.000 euros, ha de donar la publicitat adequada a aquesta, i ha d'indicar, almenys, l'entitat pública concedent, l'import rebut i el programa, l'activitat, la inversió o l'actuació subvencionades. La difusió de la informació que estableix aquesta obligació s'ha de fer a través de la seua pàgina web durant tot el període d'execució de l'ajuda, o bé a través de la plataforma TEP - Transparència entitats privades, de GVA Oberta, a la qual es pot accedir en https://gvaoberta.gva.es/va/tep. i) Mentre aquestes ajudes resulten susceptibles de cofinançament pel Fons Social Europeu Plus o per qualsevol altre fons que puga aprovar la Unió Europea, la documentació justificativa (inclosos els documents electrònics) haurà de conservar-se durant el termini que establisca la normativa europea que resulte aplicable. j) A l'efecte de difusió pública, mentre aquestes ajudes resulten susceptibles de cofinançament pel Fons Social Europeu Plus o per qualsevol altre fons que puga aprovar la Unió Europea, la persona o entitat beneficiària estarà subjecta a les normes d'informació i publicitat que establisca la normativa europea que resulte aplicable. En aquest sentit, la concessió de la subvenció implica l'acceptació de ser inclòs en una llista d'operacions que es publicarà de manera electrònica o per qualsevol altre mitjà, en la qual figuraran els beneficiaris, l'operació finançada i l'import de l'ajuda. Així mateix, ha de comunicar a la persona contractada que aquestes ajudes estan cofinançades pel Fons Social Europeu Plus o per qualsevol altre fons que puga aprovar la Unió Europea. Així mateix, la persona o entitat beneficiària estarà subjecte a les normes d'informació i publicitat recollides en la normativa europea sobre la matèria que resulte aplicable. k) Aportar, en el termini d'un mes després de la finalització del període de manteniment de l'activitat per compte propi, una declaració en model normalitzat sobre el compliment de les obligacions de transparència a què fa referència la lletra anterior.

Observacions

Observacions

La resolució posa fi a la via administrativa i, contra aquesta, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant de la Direcció General de Labora Servei Valencià d'Ocupació i Formació, en un termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la notificació, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; o un recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos computat en els mateixos termes, davant del jutjat contenciós administratiu de la província corresponent, de conformitat amb el que estableixen els articles 8 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Davant de la desestimació per silenci administratiu, s'hi podrà interposar un recurs idèntic.

Quantia i cobrament

Quantia i cobrament

L'import de la subvenció ascendirà a: a) En el cas de contractes temporals a jornada completa d'almenys 3 mesos de durada: 1.500 euros. b) En el cas de contractes temporals a jornada completa d'almenys 6 mesos de durada: 3.500 euros. Els imports indicats s'incrementaran en 500 euros si es contracta una persona amb diversitat funcional o una dona. Els contractes a temps parcial d'almenys 30 hores setmanals resultaran subvencionables, amb la reducció proporcional de la quantia de l'ajuda. La liquidació de les ajudes es farà una vegada s'hagen justificat les condicions establides i s'entregarà d'una sola vegada l'import de l'ajuda concedida. No obstant això, aquestes ajudes queden condicionades a l'existència de crèdit suficient.

Termini màxim

Termini màxim

- El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució procedent serà de 6 mesos, a comptar de l'endemà de l'entrada de la sol·licitud en qualsevol dels registres de Labora Servei Valencià d'Ocupació i Formació. - Una vegada transcorregut el termini establit sense que s'haja dictat cap resolució expressa, la pretensió s'entendrà desestimada per silenci administratiu.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

La competència per a resoldre correspondrà a la persona titular de la Direcció General de Labora Servei Valencià d'Ocupació i Formació o a l'òrgan en què aquesta delegue.

Recurs que procedeix contra la resolució

Recurs que procedeix contra la resolució

Potestatiu de reposició

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

Sancions

Sancions

Els incompliments que puguen qualificar-se com a infracció administrativa donaran lloc a la incoació del procediment sancionador, d'acord amb els articles 52 i següents de la Llei general de subvencions, i els articles 173 i següents de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.