Autorització de les actuacions d'entitat col·laboradora de l'administració en matèria de seguretat minera i d'organisme de control en matèria de gestió de residus de les indústries extractives i de protecció i rehabilitació de l'espai afectat per les activitats mineres. Mineria.

Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

Codi SIA: 211589
|
Codi GVA: 15808
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Constituïx l'objecte d'este procediment la regulació de l'actuació de les entitats col·laboradores de l'administració en matèria de seguretat minera i dels organismes de control en matèria de gestió de residus de les indústries extractives i de protecció i rehabilitació de l'espai afectat per les...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

ORGANISMES DE CONTROL EN MATÈRIA GESTIÓ DE RESIDUS DE LES INDÚSTRIES EXTRACTIVES I DE PROTECCIÓ I REHABILITACIÓ DE L'ESPAI AFECTAT PER LES ACTIVITATS MINERES

 

- Els organismes de control en matèria de gestió de residus de les indústries extractives i de protecció i rehabilitació de l'espai afectat per les activitats mineres, són entitats públiques o privades, que reunixen determinats requisits i verifiquen el compliment de les disposicions del Reial Decret 975/2009, de 12 de juny, per mitjà d'auditories i inspeccions dels aprofitaments de recursos miners i els seus servicis i instal·lacions annexes.

- Els organismes de control en matèria de gestió de residus de les indústries extractives i de protecció i rehabilitació de l'espai afectat per les activitats mineres, han de complir, en tot allò que no estiga específicament regulat en el RD 975/2009, de 12 de juny, sobre gestió de residus de les indústries extractives i de protecció i rehabilitació de l'espai afectat per les activitats mineres, el que disposa el capítol IV del Reglament de la Infraestructura per a la Qualitat i la Seguretat Industrial, aprovat pel RD 2200/1995, de 28 de desembre.

 

 

ENTITATS COL·LABORADORES DE L'ADMINISTRACIÓ EN MATÈRIA DE SEGURETAT MINERA

- Les ECA són les persones naturals o jurídiques que, tenint plena capacitat d'obrar, es constituïxen amb la finalitat de verificar el compliment de caràcter obligatori de les condicions de seguretat d'instal·lacions regulades pel Reglament General de Normes Bàsiques de Seguretat Minera, per mitjà d'activitats de certificació, assaig, inspecció o auditoria, col·laborant amb l'autoritat minera competent.

- Les ECA, a l'actuar en l'àmbit del Reglament General de Normes Bàsiques de Seguretat Minera, es regiran, en tot els aspectes no específicament regulats en el RD249/2010, de 5 de març, per allò que s'ha disposat per a les OCA en la secció primera, capítol IV, del Reglament de la Infraestructura per a la Qualitat i la Seguretat Industrial, aprovat pel RD 2200/1995, de 28 de desembre.

- Les ECA han de remetre anualment a la DG d'Indústria una memòria detallada relacionant les actuacions realitzades en el seu territori en les activitats per a les quals s'haja autoritzat, i còpia de l'informe de seguiment de l'entitat d'acreditació que el va acreditar, que confirme el manteniment de les condicions d'acreditació. Així mateix, remetran una memòria a la Comissió de Seguretat Minera de la DG de Política Energètica i Mines, que arreplegue de manera ordenada i sistemàtica tots els aspectes relatius a la memòria i l'informe mencionats, respecte a les activitats dutes a terme en tot el territori espanyol.

Les ECA poden subcontractar totalment o parcialment, assajos i auditories de caràcter complementari a la seua activitat amb laboratoris d'assaig i entitats d'inspecció, i així mateix, altres servicis de la seua activitat, amb organismes aliens, però en este últim cas, han de detallar-se les condicions de la subcontractació, incloses les relatives a l'ús obligatori per l'organisme contractat dels procediments de l'ECA contractant.

 

 

CAMPS D'ACTUACIÓ

- Són els definits per les distintes disposicions específiques, dins dels diferents àmbits reglamentaris en matèria de seguretat minera o en matèria de gestió de residus de les indústries extractives i de protecció i rehabilitació de l'espai afectat per les activitats mineres, en els quals poden actuar els organismes de control i entitats col·laboradores de l'Administració, d'acord amb l'acreditació atorgada per una entitat d'acreditació.

 

 

RÈGIM DE COMPETÈNCIES I REQUISITS

- L'exercici de les funcions d'inspecció i control que correspon a l'Administració de la Generalitat Valenciana, per a garantir el compliment de la legislació sobre seguretat de productes, equips i instal·lacions industrials i sobre seguretat minera, podrà dur-se a terme directament pels òrgans competents dependents de la Conselleria d'Economia, Indústria i Comerç o pels organismes de control. Estos últims actuaran bé siga a sol·licitud dels titulars per a la inspecció i control dels seus productes, equips i instal·lacions, o a requeriment dels servicis territorials d'Energia per a l'execució dels plans o programes d'inspecció que hagen sigut prèviament aprovats per orde de la Conselleria, o per a la inspecció de productes o instal·lacions que puga acordar-se per motius de seguretat mitjançant una resolució motivada dels òrgans anteriorment mencionats.

- Independentment d'estes actuacions i de la facultat d'inspecció que es reserva en tot cas l'administració competent, les inspeccions periòdiques reglamentàries podran ser realitzades a la Comunitat Autònoma Valenciana pels organismes de control degudament autoritzats, llevat que reglamentàriament estiguen atribuïdes a un altre tipus d'entitats.

- Els titulars d'activitats o instal·lacions industrials, subjectes a inspeccions periòdiques, són els responsables que estes es realitzen dins dels terminis reglamentàriament definits, havent de sol·licitar per a això, amb almenys un mes d'antelació a la data de caducitat de la inspecció, la intervenció de l'organisme de control o de l'entitat que reglamentàriament tinga atribuïda tal funció.

Es considerarà complida, per part del titular, l'obligació de realitzar en termini la inspecció periòdica corresponent si, una vegada sol·licitada dins del dit termini la intervenció d'un organisme de control, es comprova que la inspecció no s'ha realitzat per causes imputables a este.

 

 

COMUNICACIÓ D'ACTUACIONS

- Les actuacions a realitzar per les ECA en matèria de seguretat minera o els organismes de control en matèria de gestió de residus de les indústries extractives i de protecció i rehabilitació de l'espai afectat per les activitats mineres, es notificaran per mitjà de comunicació dirigida al Servici Territorial corresponent o entitat a què es designe en la disposició reglamentària corresponent, amb una antelació mínima de quinze dies. No obstant això per motius d'urgència podran notificar-se actuacions fins a tres dies abans de la seua realització, sempre que la comunicació es duga a terme per mitjà de comunicació telemàtica de què quede constància, al servici territorial competent. S'hi faran constar com a mínim les dades següents:

· Identificació de l'actuació que es notifica.

· Identificació del producte o instal·lació objecte de l'actuació amb indicació del número de Registre industrial si és el cas i adreça de la ubicació de la instal·lació.

· Número d'inscripció registral de la instal·lació si este fóra preceptiu.

· Data i hora prevista de l'actuació.

· Les actuacions es realitzaran directament per les entitats i organismes mencionats sempre que no existisca notificació en contra dins del mencionat termini per part de l'administració.

 

 

EXCLUSIVITAT D'ACTUACIÓ

- Les ECA en matèria de seguretat minera o els organismes de control en matèria de gestió de residus de les indústries extractives i de protecció i rehabilitació de l'espai afectat per les activitats mineres, que inicie una actuació haurà de finalitzar-la davall la seua responsabilitat, excepte causa justificada, i amb autorització expressa i motivada del servici territorial competent.

- Iniciada una actuació per una ECA o organisme de control dels mencionats abans, no podrà intervindre-hi una ECA o un organisme de control distint, excepte en casos justificats, amb la sol·licitud prèvia motivada de l'interessat i amb autorització expressa del servici territorial competent.

- La Direcció General d'Energia, mitjançant una resolució motivada, podrà requerir a una ECA o a un organisme de control dels mencionats abans, perquè remeta la documentació de l'actuació iniciada al servici territorial competent, a l'efecte de la seua finalització o de la revisió de la tramitació i de la seua adequació a la reglamentació vigent.

 

 

ACCÉS DE LES ECA I ELS ORGANISMES DE CONTROL EN MATÈRIA DE GESTIÓ DE RESIDUS DE LES INDÚSTRIES EXTRACTIVES I DE PROTECCIÓ I REHABILITACIÓ DE L'ESPAI AFECTAT PER LES ACTIVITATS MINERES A INFORMACIÓ INDUSTRIAL

- Prèviament a la seua actuació les ECA i els organismes de control mencionats hauran de demanar dels titulars de les indústries, servicis o les instal·lacions els projectes i dades registrals d'estes a fi d'identificar concretament des del punt de vista reglamentari l'objecte de la intervenció.

- Els organismes de control mencionats i les ECA podran accedir als projectes i dades corresponents a les instal·lacions en què hagen d'intervindre, quan siga necessari el seu coneixement per al correcte exercici de l'actuació. Per a obtindre la dita informació podran sol·licitar-la a l'òrgan que conserve i mantinga el registre corresponent. Els organismes de control i les ECA hauran d'adoptar les mesures oportunes per a salvaguardar, a tots els nivells de la seua organització, la confidencialitat de la informació obtinguda.

- En el transcurs de les seues actuacions els organismes de control i les ECA estan obligats a comunicar al servici territorial competent qualsevol canvi que comproven o detecten en les activitats o instal·lacions industrials respecte a les dades d'estes que figuren en els projectes presentats davant de l'Administració, encara que els dits canvis no estiguen directament associats a la seua actuació.

 

 

COMUNICACIÓ DEL RESULTAT D'ACTUACIONS

- Finalitzada una actuació amb resultat favorable per un organisme de control o una ECA, este traslladarà, en el termini màxim d'un mes, el seu resultat al servici territorial competent en els casos en què reglamentàriament estiga establit, així com al titular del producte, equip o instal·lació industrial i, si és el cas, al mantenidor. Els organismes de control i entitats mencionades hauran de comptar amb els mitjans necessaris per a proporcionar esta informació dins del termini i la forma escaient.

 

 

FORMA DE REALITZAR LES COMUNICACIONS

- Tant les dades de comunicació prèvia d'actuacions com els del resultat d'actuacions es transmetran a la Conselleria d'Economia, Indústria i Comerç de forma telemàtica, i l'organisme de control o l'ECA es comprometrà a adaptar els seus sistemes d'informació als requeriments de la Conselleria, així com a instal·lar el programari i el maquinari necessaris per a una comunicació efectiva.

Normativa
 • Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'Indústria (BOE núm. 176, de 23/7/92).
 • Reial Decret 2200/1995, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Infraestructura per a la Qualitat i la Seguretat Industrial (BOE...
 • Decret 54/2001, de 13 de març, del Govern Valencià, pel qual es regula l'exercici de les funcions en matèria de vigilància del compliment de la...
 • Orde de 22 de juny de 2001, de la Conselleria d'Indústria i Comerç, per la qual es desenvolupa el Decret 54/2001, de 13 de març, del Govern...
 • Reial Decret 338/2010, de 19 de març, pel qual es modifica el Reglament de la Infraestructura per a la qualitat i seguretat industrial, aprovat pel...
 • Reial Decret 863/85, de 2 d'abril, que aprova el Reglament General de normes bàsiques de Seguretat Minera.
 • Reial Decret 249/2010, de 5 de març, pel qual s'adapten determinades disposicions en matèria d'energia i mines al que disposa la Llei 17/2009, de...
 • RD 975/2009, de 12 de juny, sobre gestió dels residus de les indústries extractives i de protecció i rehabilitació de l'espai afectat per...
 • ORDRE 14/2011, de 31 de març, de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Innovació, per la qual s'establixen els òrgans competents per a l'exercici de...

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

1. Les entitats col·laboradores de l'administració en matèria de seguretat minera i dels organismes de control en matèria de gestió de residus de les indústries extractives i de protecció i rehabilitació de l'espai afectat per les activitats mineres que INICIEN LA SEUA ACTIVITAT O RADIQUEN LES SEUES INSTAL.LACIONS EN EL TERRITORI DE LA COMUNITAT VALENCIANA.

 

2. Les entitats col·laboradores de l'administració en matèria de seguretat minera i dels organismes de control en matèria de gestió de residus de les indústries extractives i de protecció i rehabilitació de l'espai afectat per les activitats mineres que EXERCISQUEN LA SEUA ACTIVITAT EN ALTRES COMUNITATS AUTÒNOMES I PRETENGUEN ACTUAR A L'ÀMBIT DE LA COMUNITAT VALENCIANA.

Requisits

- En el supòsit 1, les entitats mencionades compliran estos requisits:

a) Disposar prèviament d'acreditació com a entitat col·laboradora de l'administració en matèria de seguretat minera i organisme de control en matèria de gestió de residus de les indústries extractives i de protecció i rehabilitació de l'espai afectat per les activitats mineres, realitzada per una entitat d'acreditació.

b) Disposar de procediments específics per al tractament de les reclamacions que puguen rebre's de clients o altres parts afectades per les seues activitats i mantindre un arxiu amb totes les reclamacions rebudes i actuacions adoptades respecte a estes.

c) Subscriure pòlisses d'assegurança que cobrisquen els riscos de la seua responsabilitat per una quantia mínima d'1.737.600 euros, sense que la quantia de la pòlissa limite la dita responsabilitat. La dita quantia quedarà anualment actualitzada en funció de l'índex de preus al consum.

d) Disposar de segells i precintes numerats, els quals, igual que les rúbriques, hauran de constar registrats en la Direcció General d'Energia.

e) Incorporar els seus models i protocols d'inspecció aprovats en el seu procediment d'acreditació els criteris i procediments que aprove la Direcció General d'Energia.

Com es tramita

Procés de tramitació
AUTORITZACIONS 1- Entitats col·laboradores de l'Administració en matèria de seguretat minera i organismes de control en matèria de gestió de residus de les indústries extractives i de protecció i rehabilitació de l'espai afectat per les activitats mineres, que inicien la seua activitat o radiquen...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Durant tot l'any.

Documentació
La presentació de la documentació i la seua tramitació es realitzarà EXCLUSIVAMENT DE MANERA TELEMÀTICA A) En el supòsit d'AUTORITZACIÓ: - Sol·licitud , segons formulari normalitzat existent en el tràmit (SOLAECA) - Certificat d'acreditació i annexos tècnics per a l'activitat per a la qual se...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
1. La presentació telemàtica de la sol·licitud i de la documentació requerida es realitzarà EXCLUSIVAMENT MITJANÇANT EL CORRESPONENT TRÀMIT TELEMÀTIC, l';enllaç directe del qual s';ha indicat abans. Per a accedir-hi telemàticament, cal disposar d';un sistema de signatura...
Saber més

Resolució

Obligacions
- Els organismes de control queden obligats a conservar i tindre a disposició de la Direcció General d'Energia, la documentació i dades de les seues actuacions durant el termini de 10 anys. - Els organismes de control mantindran permanentment informada la Direcció General del lloc on els fons...
Saber més
Observacions

La resolució no posa fi a la via administrativa i contra ella podrà interposar-se un recurs d'alçada davant de la persona titular de la conselleria competent en matèria de mineria, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la notificació, si l'acte és exprés, o en qualsevol moment a...

Saber més
Sancions
Les infraccions a allò que es disposa en aquest procediment seran sancionades de conformitat amb el que es disposa en el títol V de la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'Indústria.