Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud del Bo Digital per a col·lectius vulnerables.

  Objecte del tràmit

  Ajudes per a l'emissió de bons digitals destinats a finançar la contractació de nous serveis d'internet fixa o d'un augment en la velocitat ja contractada per a persones o unitats familiars identificades com a vulnerables.

  La duració màxima és de 12 mesos des de la contractació del servei amb l'operador o, en defecte d'això, fins al 30 de novembre de 2023. De manera que la persona beneficiària, segons la data de formalització del contracte, pot beneficiar-se de menys de 12 mesos.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  El Bo Digital el poden sol·licitar les persones o unitats familiars identificades com a vulnerables.

  Només es podrà concedir un bo digital per persona física i per unitat de convivència, entenent per unitat de convivència el conjunt de persones que estan empadronades en un mateix habitatge en el moment de la sol·licitud, tinguen o no llaços familiars entre elles.

  Requeriments

  Per a ser beneficiàries del Bo Digital, les persones físiques hauran de complir les condicions següents:

  - Estar empadronades en un municipi de la Comunitat Valenciana.
  b) Que l'habitatge en el qual s'instal·larà la connexió siga la residència habitual.
  c) Pertànyer a un col·lectiu vulnerable. Qui?
  - Les persones titulars o beneficiàries de la renda valenciana d'inclusió, en qualsevol de les seues modalitats, en la data de la sol·licitud.
  - O bé les persones titulars o beneficiàries de la prestació de l'ingrés mínim vital, en qualsevol de les seues modalitats, en la data de la sol·licitud.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  Es tracta d'una bonificació mensual de 20 euros sobre el preu final (IVA inclòs) de la factura emesa (exclusivament sobre l'accés a Internet fixa), fins a un màxim de 240 € a repartir en dotze mensualitats.

  La quantia del bo es transfereix a l'operador que presta el servei per la qual cosa al client s'aplica directament la bonificació que es reflectirà en la factura.

  Finalitzat el gaudi del Bo Digital, l'operador que presta el servei es compromet a continuar prestant els serveis contractats durant almenys un any en les mateixes condicions. Cosa que no inclou l'aplicació de la bonificació, però sí les tarifes especials que estableix el contracte.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Segons el que s'estableix en l'Ordre 9 de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital (DOGV núm. 9374, de 04 de juliol de 2022), modificada per l'Ordre 14 de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital (DOGV núm. 9454, de 21 d'octubre de 2022) i la resolució d'ampliació de terminis (DOGV núm. 9467, de 10 de novembre de 2022) els interessats hauran de presentar la sol·licitud:

  - Inici de termini el 24 d'octubre de 2022
  - Fi de termini el 31 de juliol de 2023 (pendent publicació DOGV)

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  La sol·licitud del Bo Digital es pot tramitar de manera telemàtica o presencial:

  a) de manera PRESENCIAL:

  - En el registre de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital - Direcció General per a la Lluita contra la Bretxa Digital (Av. Jean Claude Combaldieu s/n, 03008, Alacant).

  -En les oficines d'assistència en matèria de registre com les oficines PROP, pot consultar les oficines PROP a través del següent enllace https://www.gva.es/es/web/atencio_ciutadania/inicio/atencion_ciudadano/ac_que_es_prop

  -En el registre de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, Administració de les Comunitats Autònomes, Diputacions Provincials, Ajuntaments o en les entitats que integren l'Administració Local o en qualsevol organisme o entitat del sector públic institucional que funcionen com a "finestreta única".

  -En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

  -En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

  b) de manera TELEMÀTICA

  - La sol·licitud telemàtica es realitzarà a través del prodecimiento https://www.gva.es/proc22532, per al que serà necessari comptar amb certificat electrònic.

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=AYUDAS_BONO_DIGITAL&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=22532

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  a) El formulari de sol·licitud (disponible en impresos associats).
  b) Fotocòpia del DNI/NIE.
  c) Resolució de reconeixement com a persona titular o beneficiària de la renda valenciana d'inclusió en la data de la sol·licitud.
  d) O bé, resolució de reconeixement com a persona titular o beneficiària de la prestació de l'ingrés mínim vital en la data de la sol·licitud.
  e) Certificat o volant d'empadronament col·lectiu.
  f) Acreditació de la representació, si és procedent.

  No serà necessari aportar la informació que estiga en poder de l'Administració i es puga consultar telemàticament sempre que s'autoritze per a fer-ho. En cas de no poder acreditar-se a través de la plataforma autonòmica d'interoperabilitat, s'acreditarà presentant un certificat de l'òrgan competent en matèria de benestar social.

  En cas de no poder presentar la documentació o que l'Administració no la puga comprovar i no estiga en poder de la persona sol·licitant, aquesta podrà fer una declaració responsable que l'obliga a presentar aquesta documentació durant la instrucció del procediment.

  Davant de qualsevol dubte o consulta, telefoneu +34 960 99 25 95 o envieu un correu electrònic a bono_digital@gva.es

  Impresos associats

  [ANNEX I] SOL·LICITUD DE BO DIGITAL

  AUTORITZACIÓ. BONO DIGITAL

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Aquestes ajudes es concediran en règim de concessió directa per mitjà del procediment de concurrència no competitiva, d'acord amb els principis de publicitat, transparència, objectivitat, igualtat i no-discriminació, així com amb els principis d'eficàcia i eficiència de la gestió d'aquestes.

  2- IMPORTANT. La concessió d'aquestes subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva. Això suposa que es tindrà en compte com a únic criteri la data de presentació de la sol·licitud de manera correcta: inclou sol·licitud i documentació exigida per la convocatòria.

  3- Dues maneres de presentació: telemàtica i presencial

  a) PRESENCIAL: cal acudir a qualsevol dels llocs indicats en l'apartat Presencial i presentar la documentació requerida.
  b) TELEMÀTICA: a través de l'enllaç del procediment https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=22532 i omplir les dades sol·licitades. Recordeu que per a aquest tràmit serà necessari disposar de signatura/certificat electrònic.

  4- En els dos casos, la documentació que cal aportar és la que recull l'apartat "Quina documentació s'ha de presentar?".

  5- En el model de SOL·LICITUD, la persona sol·licitant haurà d'indicar, per ordre de preferència, com a màxim tres operadors amb els quals està disposada a contractar el servei subvencionat. El desplegable només mostrarà els operadors que treballen al seu municipi, per la qual cosa haurà de comprovar directament amb l'operador si li podrà donar servei al seu domicili.

  a) Per a la sol·licitud TELEMÀTICA, els operadors apareixeran en un desplegable ja carregats i les persones interessades només han de seleccionar els que volen.
  b) Per a la sol·licitud PRESENCIAL, els/les interessats/ades podran consultar en l'enllaç següent https://innova.gva.es/es/web/brecha-digital els operadors adherits al programa que treballem al seu municipi.

  6- Vista la documentació presentada, la persona titular de la conselleria amb competències en matèria d'innovació, universitats, ciència i societat digital, o la persona en qui delegue, dictarà una resolució sobre l'adjudicació de les ajudes.

  7- El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució d'ajuda serà de 6 mesos comptats des de la data de presentació de la sol·licitud.

  8- Transcorregut el termini sense que s'haja notificat cap resolució expressa, s'entendran desestimades les sol·licituds per silenci administratiu.

  9- Si la sol·licitud no reunira els requisits que estableix la convocatòria, l'òrgan instructor requerirà l'esmena a la interessada o a l'interessat.

  10- La documentació requerida serà presentada bé de manera presencial en les mateixes condicions que les indicades per a la sol·licitud presencial de l'ajuda, o bé de manera telemàtica a través del següent enllaç https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=22424

  11- Per a qualsevol dubte o consulta relacionada amb el tràmit de sol·licitud del bo digital, tenen a la seua disposició el telèfon +34 960 99 25 95 o bé el correu electrònic bono_digital@gva.es.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Contra la resolució de concessió del Bo Digital, que posarà fi al procediment i esgotarà la via administrativa, s'hi podrà interposar, potestativament, un recurs de reposició en els termes que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé directament un recurs contenciós administratiu, en la forma i els terminis que estableix la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=AYUDAS_BONO_DIGITAL&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=22532

  Inici
 • Informació complementària

  Les ajudes que es regulen en la present ordre es regirà pel que aquesta disposa, pel que determina la respectiva convocatòria i resolució de concessió i per totes les normes vigents que per la seua naturalesa jurídica puguen resultar aplicables.

  Enllaços

  ENLLAÇ A la CONSULTA D'OPERADORS AUTORITZATS PER MUNICIPI

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 8/2021, de 30 de desembre de 2021, de pressupostos de la Generalitat, per a l'exercici 2022.
  - La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el seu Reglament de desplegament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, seran aplicables, en el que siga procedent, en tot el que siga compatible amb el que preveu especialment el Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre.
  - Reglament (UE) 2020/2094, del Consell, de 14 de desembre de 2020, pel qual s'estableix un instrument de recuperació de la Unió Europea per a donar suport a la recuperació després de la crisi de la COVID-19.
  - Reglament (UE) 2021/241, del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de recuperació i resiliència.
  - REGLAMENT (UE) 2020/852, DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 18 de juny de 2020, relatiu a l'establiment d'un marc per a facilitar les inversions sostenibles i pel qual es modifica el Reglament (UE) 2019/2088.
  - La Guia tècnica sobre l'aplicació del principi de "no causar un perjudici significatiu" en virtut del reglament relatiu al Mecanisme de recuperació i resiliència (2021/C 58/01) (Guia tècnica de la Comissió Europea).
  - Acord del Consell de Ministres, de 27 d'abril de 2021, pel qual s'aprova el Pla de recuperació, transformació i resiliència i la Decisió d'execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del Pla de recuperació, transformació i resiliència d'Espanya.
  - Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents per a la modernització de l'Administració pública i per a l'execució del Pla de recuperació, transformació i resiliència.
  - Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de recuperació, transformació i resiliència.
  - Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual s'estableix el procediment i el format de la informació que han de proporcionar les entitats del sector públic estatal, autonòmic i local per al seguiment del compliment de fites i objectius i d'execució pressupostària i comptable de les mesures dels components del Pla de recuperació, transformació i resiliència.
  - Decret llei 6/2021, d'1 d'abril, del Consell, de mesures urgents en matèria economicoadministrativa per a l'execució d'actuacions finançades per instruments europeus per a donar suport a la recuperació de la crisi conseqüència de la COVID-19.
  - Normativa relativa a la prevenció i la correcció del frau i la corrupció, la prevenció del conflicte d'interés i el doble finançament, d'acord amb les previsions del Reglament (UE, Euratom) 2018/1046, del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol de 2018, sobre les normes financeres aplicables al pressupost general de la Unió, pel qual es modifiquen els reglaments (UE) 1296/2013, (UE) 1301/2013, (UE) 1303/2013, (UE) 1304/2013, (UE) 1309/2013, (UE) 1316/2013, (UE) 223/2014 i (UE) 283/2014, i la Decisió 541/2014/UE, i pel qual es deroga el Reglament (UE, Euratom) 966/2012.
  - Ordre 9/2022, de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital.
  - Ordre 14/2022, de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, de modificació de l'Ordre 9/2022.
  - RESOLUCIÓ de 9 de novembre de 2022, de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual s'amplia el termini de presentació de sol·licituds
  per a la concessió d'ajudes per a l'execució del programa d'emissió de bons digitals per a col·lectius vulnerables, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència
  d'Espanya, finançat per la Unió Europea-Next Generation EU, i convocatòria de concessió d'ajudes del programa.

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei 8/2021, de 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2022.

  Vegeu la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el seu Reglament de desplegament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, que seran aplicables, en el que siga procedent, en tot el que siga compatible amb el que preveu, especialment, el Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre.

  Vegeu el Reglament (UE) 2020/2094, del Consell, de 14 de desembre de 2020, pel qual s'estableix un instrument de recuperació de la Unió Europea per a donar suport a la recuperació després de la crisi de la COVID-19.

  Vegeu el Reglament (UE) 2021/241, del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de recuperació i resiliència.

  Vegeu el Reglament (UE) 2020/852, del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juny de 2020, relatiu a l'establiment d'un marc per a facilitar les inversions sostenibles i pel qual es modifica el Reglament (UE) 2019/2088.

  Vegeu l'Ordre 9/2022, de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital.

  Vegeu l'Ordre 14/2022, de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, de modificació de l'Ordre 9/2022.

  Vegeu RESOLUCIÓ de 9 de novembre de 2022, de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual s'amplia el termini de presentació de sol·licituds per a la concessió d'ajudes per a l'execució del programa d'emissió de bons digitals per a col·lectius vulnerables, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència d'Espanya, finançat per la Unió Europea-Next Generation EU, i convocatòria de concessió d'ajudes del programa.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.