ECOPDE 2022. Programa de subvencions destinades a fomentar la contractació de persones desocupades pertanyents a col·lectius desfavorits per a l'exercici 2022.

LABORA SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ

Codi SIA: 2887763
|
Codi GVA: 22600
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Aquesta convocatòria té per objecte la concessió de subvencions per a fomentar, en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, la contractació a jornada completa, durant almenys vint-i-quatre mesos, de les persones desocupades que pertanguen a algun dels col·lectius següents: Persones...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTemini tancat
Observacions

Podran ser beneficiàries d'aquestes subvencions les empreses de naturalesa jurídica privada, amb centre de treball a la Comunitat Valenciana. Les persones destinatàries finals d'aquestes subvencions han de pertànyer en el moment de la seua contractació al col·lectiu de "persones desfavorides" o...

Saber més
Normativa
 • ORDRE 6/2019, de 24 d'abril, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases...
 • ORDRE 3/2021, d'11 de juny, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases...
 • RESOLUCIÓ de 7 de juny de 2022, del director general de LABORA, Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoca per a l'exercici 2022...
 • Extracte de la Resolució de 7 de juny de 2022, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoca per a...

A qui va dirigit

Ciutadania
Administració
Persones interessades

Podran ser beneficiàries d'aquestes subvencions les empreses de naturalesa jurídica privada, amb centre de treball a la Comunitat Valenciana. En cap cas podran obtindre la condició de beneficiàries: a) Les persones o entitats en les quals concórrega alguna de les prohibicions que estableixen els...

Saber més
Requisits

Resultarà objecte de subvenció la contractació ininterrompuda durant almenys vint-i-quatre mesos (mitjançant un o diversos contractes), a jornada completa, de les persones desocupades pertanyents al col·lectiu de persones desfavorides o al col·lectiu de persones molt desfavorides. En el cas de...

Saber més

Com es tramita

Procés de tramitació
La instrucció correspondrà als serveis territorials de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació competents en matèria d'ocupació. Una vegada examinades les sol·licituds, l'òrgan instructor remetrà un informe en què farà constar que les entitats beneficiàries compleixen tots els requisits...
Saber més
Criteris de valoració
Criteri de valoració de les sol·licituds: La concessió d'aquestes subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva, per a la qual cosa es tindrà en compte com a únic criteri el moment en què s'haja completat la presentació de la sol·licitud (comprensiva de l'imprés de sol·licitud i...
Saber més
Òrgans de tramitació
La instrucció correspondrà als serveis territorials de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació competents en matèria d'ocupació. En cada direcció territorial de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació es constituirà un òrgan col·legiat que emetrà periòdicament informes en què es...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini per a la presentació de sol·licituds s'iniciarà l'endemà de la publicació de l'extracte d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i finalitzarà el 20 de setembre de 2022 (DOGV núm. 9363, de 16/06/2022)

Documentació
Les sol·licituds s'han de presentar acompanyades de la documentació següent: a) Dades de domiciliació bancària, segons model normalitzat (disponible en la web de l'ajuda). b) Declaració responsable del fet que la contractació no incorre en cap causa d'exclusió (inclosa en el model normalitzat...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Enllaç d'aquesta guia "Tramitar amb certificat". La sol·licitud (comprensiva així mateix de la documentació exigida) efectuada per les persones jurídiques o els seus representants (que han d'estar prèviament autoritzats a través del registre de representants -...
Saber més

  Resolució

  Termini màxim
  El termini per a resoldre i notificar la resolució serà de sis mesos comptats a partir de l'endemà de l'entrada de la sol·licitud. Transcorregut aquest termini sense que s'haja dictat ni notificat cap resolució expressa, es produirà el silenci administratiu i la sol·licitud podrà entendre's...
  Saber més
  Quantia i cobrament
  L'import de la subvenció serà el resultat de multiplicar el 45 % del salari mínim interprofessional (incrementat en la part proporcional de la paga extra) vigent en el moment de la contractació (en el cas de persones amb diversitat funcional o de dones, el percentatge s'eleva al 50 %) per: a) 12...
  Saber més
  Obligacions
  A més del que disposa l'article 14 de la Llei 38/2003, són obligacions de les entitats beneficiàries: a) Formalitzar els contractes de treball per escrit. Els contractes temporals o les seues pròrrogues han de reflectir que la contractació s'estendrà almenys durant vint-i-quatre mesos; els...
  Saber més
  Observacions

  La resolució posarà fi a la via administrativa i, contra aquesta, es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició davant del mateix òrgan, en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la notificació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment...

  Saber més
  Òrgans resolució
  La competència per a resoldre sobre les sol·licituds presentades correspon, per delegació, a la persona titular de la direcció territorial de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació corresponent.
  Sancions
  Els incompliments que puguen qualificar-se com a infracció administrativa donaran lloc a la incoació del procediment sancionador, d'acord amb els articles 52 i següents de la Llei 38/2003, i els articles 173 i següents de la Llei 1/2015. Donaran lloc a l'obligació de reintegrar, totalment o...
  Saber més