Detall de Procediments

EMPCOV 2021. Suport a la viabilitat d'empreses i persones treballadores en règim d'autònom afectades per la COVID-19 (aquesta actuació s'aplica en el marc dels fons estructurals com a resposta de la Unió Europea a la pandèmia)
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  EMPCOV 2021. Suport a la viabilitat d'empreses i persones treballadores en règim d'autònom afectades per la COVID-19 (aquesta actuació s'aplica en el marc dels fons estructurals com a resposta de la Unió Europea a la pandèmia)

  Objecte del tràmit

  L'objecte d'aquest decret és aprovar les bases que regulen la concessió, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, de les ajudes dirigides a donar suport a la viabilitat econòmica de les empreses i persones enquadrades en el règim de treballadores autònomes de la Seguretat Social afectades per la COVID, per a reforçar la seua continuïtat i possibilitar el manteniment dels seus treballadors.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran ser beneficiàries d'aquestes ajudes:

  a) Les empreses i persones enquadrades en el règim de treballadors autònoms de la Seguretat Social que, a data de 2 de febrer de 2021, disposen d'almenys un compte de cotització amb persones treballadores en alta en l'àmbit de la Comunitat Valenciana i l'activitat econòmica de la qual es classifique en algun dels codis CNAE-09 que s'indiquen en aquest apartat.

  b) Les persones enquadrades en el règim de treballadors autònoms de la Seguretat Social que desenvolupen a la Comunitat Valenciana una activitat econòmica classificada en algun dels codis de la CNAE-09.

  CNAE-09 dels beneficiaris als quals es dirigeixen les ajudes:

  5510 Hotels i allotjaments similars
  5520 Allotjaments turístics i altres allotjaments de curta estada
  5530 Càmpings i aparcaments per a caravanes
  5590 Altres allotjaments
  5610 Restaurants i llocs de menjars
  5621 Provisió de menjars preparats per a esdeveniments
  5629 Altres serveis de menjars
  5630 Establiments de begudes
  5914 Activitats d'exhibició cinematogràfica
  7911 Activitats de les agències de viatges
  7912 Activitats dels operadors turístics
  7990 Altres serveis de reserves i activitats relacionades amb aquests
  8230 Organització de convencions i fires de mostres
  9001 Arts escèniques
  9002 Activitats auxiliars a les arts escèniques
  9003 Creació artística i literària
  9004 Gestió de sales d'espectacles
  9102 Activitats de museus
  9103 Gestió de llocs i edificis històrics
  9311 Gestió d'instal·lacions esportives
  9312 Activitats dels clubs esportius
  9313 Activitats dels gimnasos
  9319 Altres activitats esportives
  9321 Activitats dels parcs d'atraccions i els parcs temàtics
  9329 Altres activitats recreatives i d'entreteniment

  EXCLUSIONS:

  no podran obtindre la condició de beneficiàries les persones o entitats que incórreguen en alguna de les prohibicions que estableixen els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  Requeriments

  Vegeu l'apartat anterior.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini per a la presentació de sol·licituds s'iniciarà a les 09.00 hores del dia 4 de febrer de 2021 i finalitzarà a les 24 hores del dia 17 de febrer de 2021.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La presentació de la sol·licitud s'ha d'efectuar fent dos tràmits:

  Tràmit u: sol·licitud de data i franja horària per a presentar la sol·licitud (no requereix signatura electrònica ni aportació de documentació).

  Tràmit dos: presentació de la sol·licitud: Juntament amb la sol·licitud, s'ha d'aportar la documentació següent:

  a) Dades sobre l'ajuda sol·licitada (annex I).

  b) Dades de domiciliació bancària.

  c) Declaració responsable de les ajudes de minimis concedides a la persona sol·licitant durant els dos exercicis fiscals anteriors i durant l'exercici fiscal en curs (annex II), de conformitat amb el que s'indica en la disposició addicional segona.

  c) Formulari relatiu a la representació (annex III), per a l'exclusiu cas de no disposar de signatura electrònica i actuar mitjançant representant.

  Es pot evitar la presentació d'aquest document sol·licitant la subvenció mitjançant signatura electrònica.

  És recomanable sol·licitar la subvenció mitjançant signatura electrònica, bé pròpia o mitjançant l'autorització en el Registre de representants (a través del procediment Inscripció en el Registre de representants de l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana, ACCV, https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17168&version=amp), perquè amb això s'evita haver d'efectuar comprovacions que podrien donar lloc a possibles requeriments i influir negativament sobre la data criteri i alentir el pagament de l'ajuda.

  Si no disposeu de signatura electrònica podeu sol·licitar-la seguint les indicacions que apareixen en la pàgina https://www.accv.es/ o en els procediments:

  - Sol·licitud de certificats reconeguts d'entitat (signatura electrònica persones jurídiques) emesos per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV) (https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=3008), o

  - Sol·licitud de certificats reconeguts (signatura electrònica persones físiques) per a ciutadans, emesos per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV) (https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=2324).

  Impresos associats

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  REPRESENTACIÓ PER A LA REALITZACIÓ PER MITJANS TELEMÀTICS DE TRÀMITS DEL PROCEDIMENT EMPCOV 2021

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.