Visualització de contingut web

Poden presentar-se documents en registres diferents de l'Administració a la qual es dirigixen?

L'article 16, punt 4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques estableix:

Els documents que els interessats dirigisquen als òrgans de les administracions públiques es poden presentar:

 • Al registre electrònic de l'Administració o organisme a què es dirigisquen, així com a la resta de registres electrònics de qualsevol dels subjectes a què es refereix l'article 2.1.:
  • L'Administració General de l'Estat.
  • Les Administracions de les Comunitats Autònomes.
  • Les Entitats que integren l'Administració Local.
  • El sector públic institucional.
 • A les oficines de correus, tal com s'establisca reglamentàriament.
 • A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
 • A les oficines d'assistència en matèria de registres.
 • En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

Tenen igual validesa?

La presentació d'un document dirigit a una entitat local en un registre de l'Administració General de l'Estat o d'una Comunitat Autònoma és plenament vàlida.

La data d'entrada en els dits registres tindrà validesa a efectes del compliment de terminis pels ciutadans si bé els terminis per a la resolució computen des de la data d'entrada en el registre de l'entitat local destinatària.

Pel contrari, no és vàlida la presentació d'un document en un registre d'una entitat local dirigit a l'Administració General de l'Estat o a alguna comunitat autònoma, excepte si prèviament s'ha subscrit l'oportú conveni amb dites Administracions.

Quin tipus de registres podem trobar en les Oficines PROP?

 • De la Generalitat: en ells es pot registrar qualsevol document dirigit a l'Administració General de l'Estat, comunitats autònomes i entitats locals (en Edificis PROP d'Alacant, Castelló i València i en l'Oficina de Requena).
 • Municipals: per estar adherits al Conveni Marc subscrit entre l'Administració General de l'Estat i la Generalitat (resta d'Oficines PROP).

Té la Generalitat altres registres en llocs diferents de les Oficines PROP?

Diferents òrgans depenents de les diferents conselleries disposen de registres on poden presentar-se documents dirigits tant a l'Administració General de l'Estat, com a qualsevol servici de la pròpia Generalitat, a altres comunitats autònomes o a entitats locals.

Hi hi ha altres registres adherits al Conveni Marc?

Independentment de si existix o no Oficina PROP, els municipis, diputacions o mancomunitats poden subscriure el Conveni Marc per a la progressiva implantació d'un sistema intercomunicat de registres entre l'Administració General de l'Estat, l'Administració de la Generalitat i les entitats locals de l'àmbit territorial de la dita comunitat autònoma.

Una vegada finalitzat el procediment d'adhesió, el Conveni determina que:

Els registres dels ajuntaments o entitats locals hauran d'admetre qualssevol sol·licituds, escrits i comunicacions presentades pels ciutadans i dirigides a qualsevol òrgan de l'Administració General de l'Estat o a l'Administració de la Generalitat i a les entitats de Dret públic vinculades o dependents d'ambdós, amb independència de la seua localització territorial.

No obstant, el Conveni no habilita als registres de l'Entitat Local a rebre sol·licituds, escrits o comunicacions dirigides als següents òrgans, entitats i institucions:

 • Administracions d'altres Comunitats autònomes distintes de la Generalitat.
 • Entitats locals diferents de la firmant.
 • Entitats de dret públic vinculades o dependents d'altres CCAA distintes a la Generalitat o d'altres entitats locals.
 • Universitats [excepte la Universitat Nacional d'Educació a Distància (UNED), la Universitat Internacional Menéndez y Pelayo vinculades a l'Administració General de l'Estat].
 • Corts Generals, Tribunal Constitucional, Consell General del Poder Judicial, Corts Valencianes i Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.
 • Defensor del Poble i Tribunal de Comptes, Síndic de Greuges i Sindicatura de Comptes de la Generalitat Valenciana.
 • Òrgans jurisdiccionals (jutjats i tribunals).
 • Registres Civil, Mercantil i de la Propietat i Registre de Drets Miners.