Registres

Sí.

L'article 16, punt 4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques estableix:

Els documents que els interessats dirigisquen als òrgans de les administracions públiques es poden presentar:

 • Al registre electrònic de l'Administració o organisme a què es dirigisquen, així com a la resta de registres electrònics de qualsevol dels subjectes a què es refereix l'article 2.1.:
  • L'Administració General de l'Estat.
  • Les Administracions de les Comunitats Autònomes.
  • Les Entitats que integren l'Administració Local.
  • El sector públic institucional.
 • A les oficines de correus, tal com s'establisca reglamentàriament.
 • A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
 • A les oficines d'assistència en matèria de registres.
 • En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

 • La presentació d'un document dirigit a una entitat local en un registre de l'Administració General de l'Estat o de l'Administració de la Generalitat és plenament vàlida.
 • Com també és vàlida la presentació d'un document en un registre d'una entitat local dirigit a l'Administració General de l'Estat o a l'Administració de la Generalitat (la presentació de documents en les entitats locals serà vàlida a tots els efectes sense necessitat de signatura de cap conveni).
 • La data d'entrada en aquests registres tindrà validesa a l'efecte del compliment de terminis pels ciutadans si bé els terminis per a la resolució computen des de la data d'entrada en el registre electrònic de l'Administració o Organisme competent per a la seua tramitació.

 • Registre propi: és el que es presta en les oficines PROP PRÒPIES, en ells es pot registrar qualsevol document dirigit a l'Administració General de l'Estat, comunitats autònomes i entitats locals (en oficines PROP d'Alacant, Castelló i València, oficina PROP Elx/Elx i en l'oficina PROP Mixta de Requena).
 • Registre concertat amb una entitat local: Es pot registrar qualsevol document dirigit a l'Administració General de l'Estat, comunitats autònomes i entitats locals (resta d'oficines PROP).

Diferents òrgans depenents de les diferents conselleries disposen de registres on poden presentar-se documents dirigits tant a l'Administració General de l'Estat, com a qualsevol servici de la pròpia Generalitat, a altres comunitats autònomes o a entitats locals.